P O Z V Á N K A

na valnou hromadu (schůzi zakladatelů a přidružených členů) obecně prospěšné společnosti
Mohyla míru – Austerlitz o.p.s., se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, IČ: 25561472,
která se uskuteční

ve čtvrtek dne 11. května 2017 od 10.00 hodin v Pohostinství U Laštůvků,
Masarykovo náměstí 329, 664 59 Telnice.

Program:

 1. Uvítání
 2. Volba předsedajícího valné hromady, volba ověřovatelů zápisu, volba sčitatele
 3. Schválení programu jednání
 4. Změna zakládací smlouvy
 5. Zpráva správní rady o činnosti od poslední valné hromady
 6. Zpráva správní rady o hospodářských výsledcích za rok 2016
 7. Zpráva dozorčí rady o přezkumu hospodaření za rok 2016
 8. Plán akcí obecně prospěšné společnosti na rok 2017
 9. Zpráva o podání žádosti o dotaci ze SFŽP (Projekt Ozelenění Prateckého kopce)
 10. Informace - webové stránky
 11. Diskuse
 12. Závěr


Prosíme zdvořile o potvrzení Vaší účasti do 28. dubna 2017 paní Štěpánce Benadové,
tel. 603 539 852 nebo na e-mail tajemnik@austerlitz-ops.cz.

Návrh nového znění zakládací smlouvy je k dispozici u předsedy správní rady Ing. Ivana Charváta
a je možné si ho vyžádat na e-mailové adrese: tajemnik@austerlitz-ops.cz.

Na setkání se těší

Ing. Ivan Charvát, předseda správní rady

Kontakt na restauraci: www.restauraceulastuvku.cz